Archiwa

Ukraińskie ślady na ziemi piotrkowskiej 

 Realizator projektu Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim / www.piotrkow-tryb.ap.gov.pl 
 Partnerzy projektu: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie Placówki konsularne RP na Ukrainie Fundacja „NIEDALEKO” w Piotrkowie Trybunalskim i Równem 
Celem projektu jest przybliżenie szerokiemu, a przede wszystkim międzynarodowemu gronu odbiorców wydarzeń związanych z dziejami relacji polsko-ukraińskich w początku XX wieku. Relacje te kształtowały się wówczas jako konsekwencja przebiegu zarówno I wojny światowej, jak i dążeń niepodległościowych obu sąsiadujących ze sobą narodów. Okoliczności te przejawiały się m.in. wojennymi migracjami ludności, a także trudami żołnierskich losów – w wyniku czego w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego w tym okresie znalazła się duża grupa ludności określająca się jako mieszkańcy Ukrainy. Jako przybysze, dzielili oni z Polakami trudy życia w regionie silnie dotkniętym stratami wojennymi i wynikającymi z tego wszelkimi niedostatkami. Ważnymi świadectwami tych procesów i wydarzeń są materiały archiwalne, przechowywane w zasobie Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim. 
 Realizacja projektu o tak określonym celu zakłada opracowanie mobilnej wystawy archiwalnej, przygotowanej na podstawie zasobu Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, przy wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie oraz Fundacji „NIEDALEKO” w Piotrkowie Trybunalskim. Ekspozycja ta prezentowana będzie na terytorium Ukrainy dzięki wsparciu ze strony tamtejszych placówek konsularnych RP oraz Fundacji „Niedaleko” w Równem. 
 Adresatami projektu jest społeczność międzynarodowa – zarówno polska jak i ukraińska. Dzięki aranżacji wystawy w kolejnych miastach Ukrainy, dostęp do przygotowanej przez nas ekspozycji uzyskają osoby w różnym wieku. Jedną z podstawowych grup docelowych jest środowisko ukraińskiej młodzieży – zarówno osób w wieku szkolnym, jak również studentów uczelni wyższych. Ze względu na wyżej wskazane cele, ważną grupą docelową projektu jest także środowisko Polonii żyjące na Ukrainie, jak też mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego i szerzej pojętego regionu piotrkowskiego. Na barwnej, liczącej dwadzieścia bogato ilustrowanych materiałami archiwalnymi plansz wystawie, ukazana zostanie dokumentacyjna spuścizna kontaktów polsko-ukraińskich na ziemi piotrkowskiej w początkach XX wieku. Zarówno komentarze historyczne, jak i opisy poszczególnych dokumentów sporządzone zostaną w dwóch wersjach językowych: polskiej i ukraińskiej. Autorami komentarzy historycznych będą archiwiści i historycy, posiadający duże doświadczenie badawcze i popularyzatorskie w kontekście dziejów Piotrkowa Trybunalskiego i jego regionu. Dzięki temu treść ekspozycji będzie przystępna dla szerokiego grona adresatów. Realizacja omawianego projektu właśnie w 2018 roku jest szczególnie ważna ze względu na polskie obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości jak i analogiczne przedsięwzięcia ukraińskie, nawiązujące tematycznie do obchodów rocznic walk o niepodległość Ukrainy (Ukraińskie rewolucje 1917-1921). Nasza ekspozycja z powodzeniem może towarzyszyć wydarzeniom rocznicowym na terenie obu państw nie tylko w roku 2018, ale również w latach kolejnych, budując pozytywny wizerunek wzajemnych relacji. 
 Osoby odpowiedzialne za realizację projektu 
 Kierownik projektu: dr Tomasz Matuszak (dyrektor Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim) 
 Opracowanie merytoryczne: dr Tomasz Matuszak, dr Aleksy Piasta, dr Maciej Hubka (Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim) 
 Transport i opieka merytoryczna: osoby wskazane przez Fundację „Niedaleko” oraz placówki konsularne RP na terytorium Ukrainy.   Wstępny harmonogram prezentacji wystawy 1
1-12.05.2018r. – Prezentacja wystawy w Piotrkowie Trybunalskim z okazji II Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej (Polska-Ukraina); 
 Czerwiec-Lipiec 2018r. – Potencjalne miejsca wystaw Winnica, Żytomierz; 
 Sierpień 2018r. – Prezentacja wystawy w miastach Łuck i Równe; Wrzesień 2018r. – Prezentacja wystawy w Charkowie (w dniach 27-28.09.2018r. będzie miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowa „Rok 1918 w historii Europy Środkowo-Wschodniej z okazji 100-lecia ogłoszenia niepodległości UNR i 100-lecia odrodzenia państwa polskiego”); 
 Październik 2018r. – Prezentacja wystawy w Mikołajowie towarzysząca konferencji naukowej (ew. również w Odessie i Chersoniu); 
 Listopad 2018r. – Prezentacja wystawy w Kijowie (przy współpracy jednego z archiwów); Grudzień 2018r. – Prezentacja wystawy we Lwowie. Niniejszy harmonogram podlegać będzie bieżącym ustaleniom i ewentualnym zmianom za wiedzą realizatora i partnerów projektu. Copyright: NIEDALEKO - fundacja na rzecz dzieci i młodzieży and ibc.pl
(c)2018, All Rights Reserved